ساختمان آموزشی: قم، خیابان معلم، معلم ١٠، جنب فضای سبز، کوچه شماره ٢ (شهید پروان)، پلاک ١٤

ساختمان اداری: قم، خیابان معلم، کوی بیت حضرت امام خمینی (ره)، کوچه شماره ١١، پلاک ٣٥

تلفن: ٣٧٧٤٩٢٠٠-٠٢٥    نمابر: ٣٧٧٤٩٢٠١-٠٢٥

قم، صندوق پستی ١١٧٣-٣٧١٣٥ (موسسه آموزش عالی اجتهاد)

info (@) ijtihad.ac.ir