انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی جدید از روز یکشنبه ١٨ شهریور تا سه شنبه ٢٧ شهریور

شروع کلاس‏ های نیمسال اول از شنبه ٣١ شهریور ماه