مقطع کارشناسی پیوسته:

کد رشته کارشناسی علوم قرآن و حدیث موسسه آموزش عالی اجتهاد: 15920

جهت ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از طریق لینک زیر اقدام نمایید: